نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00:57 برابر با 504,400 پانصد و چهار هزار و چهار صد ریال قیمت یورو 555,590 پانصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد و نود ریال قیمت پوند 641,480 ششصد و چهل و یک هزار و چهار صد و هشتاد ریال نرخ دلار