نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00:26 برابر با 516,040 پانصد و شانزده هزار وچهل ریال قیمت یورو 549,000 پانصد و چهل و نه هزار ریال قیمت پوند 628,480 ششصد و بیست و هشت هزار و چهار صد و هشتاد ریال نرخ دلار