نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00:27 برابر با 507,400 پانصد و هفت هزار و چهار صد ریال قیمت یورو 540,720 پانصد و چهل هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 622,080 ششصد و بیست و دو  هزار وهشتاد ریال نرخ دلار