نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:08

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:08:35 برابر با 504,830 پانصد و چهار هزار و هشت صد و سی ریال قیمت یورو 549,550 پانصد و چهل و نه هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت پوند 640,340 ششصد و چهل هزار و سیصد و چهل ریال نرخ دلار