نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:07

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:07:52 برابر با 271,940 دویست و هفتاد و یک هزار و نه صد و چهل ریال قیمت یورو 314,950 سیصد و چهارده هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 373,430 سیصد و هفتاد و سه هزار و چهار صد و سی ریال نرخ دلار