نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:06:43 برابر با 434,960 چهار صد و سی و چهار هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 486,690 چهار صد و هشتاد و شش هزار و ششصد و نود ریال قیمت پوند 553,830 پانصد و پنجاه و سه هزار و هشت صد و سی ریال نرخ دلار