نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:05:35 برابر با 505,060 پانصد و پنج هزار وشصت ریال قیمت یورو 545,470 پانصد و چهل و پنج هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت پوند 635,780 ششصد و سی و پنج هزار و هفتصد و هشتاد ریال نرخ دلار