نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:04:08 برابر با 923 نه صد و بیست و سه ریال قیمت یورو 632,800 ششصد و سی و دو  هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 746,600 هفتصد و چهل و شش هزار و ششصد ریال نرخ دلار