نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:02:00 برابر با 273,950 دویست و هفتاد و سه هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت یورو 332,760 سیصد و سی و دو  هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت پوند 397,760 سیصد و نود و هفت هزار و هفتصد و شصت ریال نرخ دلار