نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:02:37 برابر با 574,000 پانصد و هفتاد و چهار هزار ریال قیمت یورو 654,360 ششصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و شصت ریال قیمت پوند 764,490 هفتصد و شصت و چهار هزار و چهار صد و نود ریال نرخ دلار