نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:02:24 برابر با 553,000 پانصد و پنجاه و سه هزار ریال قیمت یورو 597,320 پانصد و نود و هفت هزار و سیصد و بیست ریال قیمت پوند 698,800 ششصد و نود و هشت هزار و هشت صد ریال نرخ دلار