نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:02:19 برابر با 496,300 چهار صد و نود و شش هزار و سیصد ریال قیمت یورو 522,830 پانصد و بیست و دو  هزار و هشت صد و سی ریال قیمت پوند 603,160 ششصد و سه هزار و صد و شصت ریال نرخ دلار