نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:01:52 برابر با 541,340 پانصد و چهل و یک هزار و سیصد و چهل ریال قیمت یورو 590,140 پانصد و نود هزار و صد و چهل ریال قیمت پوند 687,970 ششصد و هشتاد و هفت هزار و نه صد و هفتاد ریال نرخ دلار