نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00:04 برابر با 522,360 پانصد و بیست و دو  هزار و سیصد و شصت ریال قیمت یورو 573,570 پانصد و هفتاد و سه هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت پوند 666,580 ششصد و شصت و شش هزار و پانصد و هشتاد ریال نرخ دلار