نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00:06 برابر با 502,870 پانصد و دو  هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت یورو 550,380 پانصد و پنجاه هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت پوند 638,470 ششصد و سی و هشت هزار و چهار صد و هفتاد ریال نرخ دلار