نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00:03 برابر با 504,050 پانصد و چهار هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 552,720 پانصد و پنجاه و دو  هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 636,290 ششصد و سی و شش هزار و دویست و نود ریال نرخ دلار