نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00:34 برابر با 512,560 پانصد و دوازده هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 548,490 پانصد و چهل و هشت هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 627,350 ششصد و بیست و هفت هزار و سیصد و پنجاه ریال نرخ دلار