نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00:43 برابر با 510,940 پانصد و ده هزار و نه صد و چهل ریال قیمت یورو 539,480 پانصد و سی و نه هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 619,060 ششصد و نونزده هزار وشصت ریال نرخ دلار