نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:00:54 برابر با 472,080 چهار صد و هفتاد و دو  هزار وهشتاد ریال قیمت یورو 511,330 پانصد و یازده هزار و سیصد و سی ریال قیمت پوند 585,980 پانصد و هشتاد و پنج هزار و نه صد و هشتاد ریال نرخ دلار