نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:27

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:27:46 برابر با 584,642 پانصد و هشتاد و چهار هزار و ششصد و چهل و دو  ریال قیمت یورو 633,400 ششصد و سی و سه هزار و چهار صد ریال قیمت پوند 739,690 هفتصد و سی و نه هزار و ششصد و نود ریال نرخ دلار