نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:20

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:20:13 برابر با 513,940 پانصد و سیزده هزار و نه صد و چهل ریال قیمت یورو 562,980 پانصد و شصت و دو  هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 652,140 ششصد و پنجاه و دو  هزار و صد و چهل ریال نرخ دلار