نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:17

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:17:26 برابر با 503,800 پانصد و سه هزار و هشت صد ریال قیمت یورو 544,390 پانصد و چهل و چهار هزار و سیصد و نود ریال قیمت پوند 634,520 ششصد و سی و چهار هزار و پانصد و بیست ریال نرخ دلار