نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:16

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:16:26 برابر با 515,000 پانصد و پانزده هزار ریال قیمت یورو 567,140 پانصد و شصت و هفت هزار و صد و چهل ریال قیمت پوند 658,250 ششصد و پنجاه و هشت هزار و دویست و پنجاه ریال نرخ دلار