نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:13

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:13:00 برابر با 499,267 چهار صد و نود و نه هزار و دویست و شصت و هفت ریال قیمت یورو 522,860 پانصد و بیست و دو  هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت پوند 603,640 ششصد و سه هزار و ششصد و چهل ریال نرخ دلار