نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:06:39 برابر با 503,280 پانصد و سه هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت یورو 548,130 پانصد و چهل و هشت هزار و صد و سی ریال قیمت پوند 630,840 ششصد و سی هزار و هشت صد و چهل ریال نرخ دلار