نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:05:43 برابر با 515,846 پانصد و پانزده هزار و هشت صد و چهل و شش ریال قیمت یورو 543,690 پانصد و چهل و سه هزار و ششصد و نود ریال قیمت پوند 624,310 ششصد و بیست و چهار هزار و سیصد و ده ریال نرخ دلار