نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:04:35 برابر با 508,870 پانصد و هشت هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت یورو 550,410 پانصد و پنجاه هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 630,815 ششصد و سی هزار و هشت صد و پانزده ریال نرخ دلار