نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:04:20 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 716,890 هفتصد و شانزده هزار و هشت صد و نود ریال قیمت پوند 837,790 هشت صد و سی و هفت هزار و هفتصد و نود ریال نرخ دلار