نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:01:40 برابر با 536,960 پانصد و سی و شش هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 587,550 پانصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت پوند 684,840 ششصد و هشتاد و چهار هزار و هشت صد و چهل ریال نرخ دلار