نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:01:50 برابر با 505,340 پانصد و پنج هزار و سیصد و چهل ریال قیمت یورو 554,560 پانصد و پنجاه و چهار هزار و پانصد و شصت ریال قیمت پوند 641,910 ششصد و چهل و یک هزار و نه صد و ده ریال نرخ دلار