نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:01:12 برابر با 521,500 پانصد و بیست و یک هزار و پانصد ریال قیمت یورو 556,130 پانصد و پنجاه و شش هزار و صد و سی ریال قیمت پوند 636,260 ششصد و سی و شش هزار و دویست و شصت ریال نرخ دلار