نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:01:41 برابر با 510,996 پانصد و ده هزار و نه صد و نود و شش ریال قیمت یورو 541,926 پانصد و چهل و یک هزار و نه صد و بیست و شش ریال قیمت پوند 622,066 ششصد و بیست و دو  هزار وشصت و شش ریال نرخ دلار