نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:00:01 برابر با 270,870 دویست و هفتاد هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت یورو 314,040 سیصد و چهارده هزار وچهل ریال قیمت پوند 371,090 سیصد و هفتاد و یک هزار ونود ریال نرخ دلار