نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:00:46 برابر با 511,700 پانصد و یازده هزار و هفتصد ریال قیمت یورو 545,540 پانصد و چهل و پنج هزار و پانصد و چهل ریال قیمت پوند 632,070 ششصد و سی و دو  هزار وهفتاد ریال نرخ دلار