قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۳۱ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۳۱ ساعت 11:55:37 برابر با 647,995 ششصد و چهل و هفت هزار و نه صد و نود و پنج ریال قیمت یورو 717,885 هفتصد و هفده هزار و هشت صد و هشتاد و پنج ریال قیمت پوند 838,785 هشت صد و سی و هشت هزار و هفتصد و هشتاد و پنج ریال قیمت دلار