قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۳۰ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۳۰ ساعت 12:00:41 برابر با 647,614 ششصد و چهل و هفت هزار و ششصد و چهارده ریال قیمت یورو 711,720 هفتصد و یازده هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 832,900 هشت صد و سی و دو  هزار و نه صد ریال قیمت دلار