قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۹ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۹ ساعت 11:56:55 برابر با 647,280 ششصد و چهل و هفت هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت یورو 704,530 هفتصد و چهار هزار و پانصد و سی ریال قیمت پوند 825,170 هشت صد و بیست و پنج هزار و صد و هفتاد ریال قیمت دلار