قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲۸ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲۸ ساعت 12:01:41 برابر با 500,480 پانصد هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت یورو 548,230 پانصد و چهل و هشت هزار و دویست و سی ریال قیمت پوند 634,670 ششصد و سی و چهار هزار و ششصد و هفتاد ریال قیمت دلار