قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲۷ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲۷ ساعت 11:59:35 برابر با 502,970 پانصد و دو  هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 550,940 پانصد و پنجاه هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 640,380 ششصد و چهل هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت دلار