قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲۴ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲۴ ساعت 12:00:58 برابر با 504,302 پانصد و چهار هزار و سیصد و دو  ریال قیمت یورو 544,892 پانصد و چهل و چهار هزار و هشت صد و نود و دو  ریال قیمت پوند 635,022 ششصد و سی و پنج هزار وبیست و دو  ریال قیمت دلار