قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۷ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۷ ساعت 11:58:20 برابر با 518,520 پانصد و هجده هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 547,450 پانصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 627,850 ششصد و بیست و هفت هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت دلار