قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۵ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۵ ساعت 12:01:09 برابر با 515,340 پانصد و پانزده هزار و سیصد و چهل ریال قیمت یورو 543,692 پانصد و چهل و سه هزار و ششصد و نود و دو  ریال قیمت پوند 624,312 ششصد و بیست و چهار هزار و سیصد و دوازده ریال قیمت دلار