قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۴ ساعت 12:06

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۴ ساعت 12:06:23 برابر با 510,880 پانصد و ده هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت یورو 556,200 پانصد و پنجاه و شش هزار و دویست ریال قیمت پوند 637,720 ششصد و سی و هفت هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت دلار