قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۰ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۰ ساعت 12:00:28 برابر با 514,120 پانصد و چهارده هزار و صد و بیست ریال قیمت یورو 551,280 پانصد و پنجاه و یک هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت پوند 628,920 ششصد و بیست و هشت هزار و نه صد و بیست ریال قیمت دلار