قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۰ ساعت 12:02

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۰ ساعت 12:02:33 برابر با 515,000 پانصد و پانزده هزار ریال قیمت یورو 542,830 پانصد و چهل و دو  هزار و هشت صد و سی ریال قیمت پوند 625,200 ششصد و بیست و پنج هزار و دویست ریال قیمت دلار