قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۶ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۶ ساعت 11:55:41 برابر با 511,140 پانصد و یازده هزار و صد و چهل ریال قیمت یورو 544,680 پانصد و چهل و چهار هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت پوند 628,540 ششصد و بیست و هشت هزار و پانصد و چهل ریال قیمت دلار