قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۷ ساعت 12:12

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۷ ساعت 12:12:52 برابر با 524,020 پانصد و بیست و چهار هزار وبیست ریال قیمت یورو 558,550 پانصد و پنجاه و هشت هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت پوند 645,900 ششصد و چهل و پنج هزار و نه صد ریال قیمت دلار