قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۳/۱۱ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۳/۱۱ ساعت 12:55:27 برابر با 508,340 پانصد و هشت هزار و سیصد و چهل ریال قیمت یورو 542,410 پانصد و چهل و دو  هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 630,970 ششصد و سی هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت دلار