قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۲ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۲ ساعت 11:56:26 برابر با 568,300 پانصد و شصت و هشت هزار و سیصد ریال قیمت یورو 615,470 ششصد و پانزده هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت پوند 718,650 هفتصد و هجده هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت دلار