قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ساعت 11:55:25 برابر با 584,500 پانصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد ریال قیمت یورو 646,620 ششصد و چهل و شش هزار و ششصد و بیست ریال قیمت پوند 754,840 هفتصد و پنجاه و چهار هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت دلار